Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.
E-Nieuwsbrief 2, jaargang 3
Wildervank, juli 2010

Beste mensen,

Waarschijnlijk hebben jullie je afgevraagd of de stichting nog wel bestaat. Immers het is al weer een aantal maanden geleden dat laatste nieuwsbrief jullie heeft bereikt.

Het lijkt dan ook of er binnen de stichting weinig gebeurt. Het tegendeel is echter het geval. Weliswaar is het wat de concerten betreft even wat rustig, maar in een periode waar het Nederlands elftal een gooi doet naar het wereldkampioenschap en andere druk in de voorbereiding zijn van de zomervakantie hebben deze activiteiten niet de hoogste prioriteit.

Het bestuur heeft daarom de focus even op andere doelstellingen gelegd. Zoals een ieder ook in de pers heeft kunnen lezen zijn wij druk doende om gelden te verzamelen ter aanvulling op beschikbare subsidies om de meest urgente restauratie van de kerk en toren te verwezenlijken. Ook hebben wij een begin gemaakt met het realiseren van de toiletvoorzieningen. Een activiteit die zeker ook niet onvermeld mag worden is het onderhoud van het kerkhof.

Toch hopen we ook voor het najaar weer culturele activiteiten op onze agenda te kunnen plaatsen. De Open Monumentendag zal het begin van het najaarsseizoen inluiden. En wel op de tweede zaterdag in september. Vooral met het oog op de eerstgenoemde activiteiten doe ik toch graag opnieuw een beroep op jullie als donateur met speciale attentie voor de bijdrage van 2010.

Rest me jullie nog een prettige vakantie toe te wensen.

Harry Hartsema, voorzitter

De stichting in het nieuws

In het voorjaar hebben wij getracht om op een ludieke manier aandacht te besteden aan de doelstellingen van onze stichting en de daarmee gepaard gaande wensen en problemen.

Een eerste aanleiding vonden wij in het feit dat de gemeente Veendam het gras tussen kerkgracht en het trottoir niet meer wilde maaien, maar wel hetzelfde stukje grond “in bezit”
nam om daar de propaganda bord te plaatsen voor de lokale verkiezingen.

Niet iedereen kon deze actie waarschijnlijk waarderen maar de reacties uit de bevolking waren uitsluitend positief. De bekendheid met onze stichting en in het bijzonder de Margaretha Hardenbergkerk is zeker vergroot.Mede naar aanleiding van deze actie heeft de media aandacht besteed aan 1 van de grotere doelstellingen zoals de restauratie van het kerkgebouw. Voor degenen die het gemist hebben,
zie 'Renovatieproject' voor het bewuste artikel.

Inmiddels zijn diverse fondsen aangeschreven om de benodigde middelen bij elkaar te krijgen. Enkele daarvan hebben al positief gereageerd; anderen hebben ons verzoek nog in beraad. Extra steun is echter zeker ook van jullie zijde welkom. We zijn er van overtuigd dat onze missie uiteindelijk slaagt.

Toiletten

Naast de “grote klus” hebben wij een begin gemaakt met het realiseren van toiletvoorzieningen. Onder leiding van Geert (Pleszynski) is begonnen met de voorbereidingen van de verbouw van de consistorie. Inmiddels is de houten vloer verwijderd; de wand aan de buitenkant blijft uiteraard intact. Enige hulp voor en bij de opbouw is van harte welkom. Wij hopen nog voor de winter de nieuwe toiletten in gebruik te kunnen nemen.

Kerkhof

Waar we ook vrijwilligers voor zoeken is voor het onderhoud en het verbeteren van het kerkhof. Onlangs is door een aantal een begin gemaakt met het schoonmaken van de graven en zerken. Het resultaat is geweldig om te zien. Ik hoop dat dit een signaal mag zijn naar anderen toe om zich bij dit kleine groepje te voegen om uiteindelijk te komen tot een vaste groep van acht tot tien mensen die het kerkhof tot een bezienswaardige “tuin” kunnen omvormen. In andere omringende plaatsen is het gelukt; dan moet het in Wildervank toch zeker kunnen slagen?

Op de foto’s enkele “bewerkte” graven.


Open monumentendag

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds vermeld is het thema van dit jaar: de smaak van de negentiende eeuw.

Het ligt in onze bedoeling om tijdens de Open Monumentendag enkele impressies te geven van smaken uit die periode. Dit kan o.a. te maken hebben met kleding, eten en drinken, literatuur en kunst. Mochten er bij jullie ideeën bestaan die geschikt zijn om die dag te kunnen gebruiken, laat het ons dan alstublieft weten.

In een volgende nieuwsbrief hopen wij jullie het programma voor het najaar en winter te kunnen aanbieden.

Donateurs

Misschien door het minder frequent verschijnen van de nieuwsbrief is het totaal aan binnengekomen donaties behoorlijk lager dan vorig jaar. Graag willen wij jullie dan ook nog eens attenderen op de noodzaak van deze middelen voor onze stichting. Zonder uw steun is onze missie bij voorbaat kansloos.
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2020 Stichting Wildervanck - Wildervank