Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Stichting Wildervanck - Wildervank

Bij de viering van het 350-jarig bestaan van ons dorp werd de Stichting Wildervanck - Wildervank opgericht. De akte werd ten overstaan van notaris Journée verleden in de Hervormde Kerk op 16 juni 1997. De stichting stelde zich o.a. tot doel om zaken die van historisch belang zijn betreffende het dorp Wildervank en de familie Wildervanck te bewaren en te archiveren. Dit in de ruimste zin des woords.

Een van de belangrijkste zaken waar de stichting zich voor heeft ingezet is het behoud van het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente. Zo is onder andere een aantal jaren terug actie gevoerd voor een eigen bijdrage om de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

De stichting heeft ten doel, het geslacht Wildervanck volledig in beeld te krijgen; niet alleen een genealogie, maar ook om maar eens een dwarsstraat te noemen, meer gewaar te worden over het verleden van Adriaan Geerts Wildervanck (A.G.W.).

We bedoelen hiermee te onderzoeken wat er is gebeurd met de "Euvelgunne", het schip waarmee A.G.W. goederen vervoerde, en waar het is gezonken. Ook willen we graag weten, waar de verschillende geslachten zijn geboren (we proberen foto's te krijgen van de diverse geboortehuizen), geboortekaartjes, ondertrouw- en trouwkaarten. En waar liggen de diverse Wildervanckers begraven (foto's van de diverse graven).

En voor wat Wildervank betreft, willen we graag meer weten over het ontstaan van ons dorp; de eerste bewoners, de eerste bedrijven (met name de scheepshellingen, molens, aardappelmeelfabrieken, boeren, enz.).

Bron:
Eerste nieuwsbrief Stichting Wildervanck-Wildervank, 1997

Toen vervolgens duidelijk werd dat het kerkgebouw buiten gebruik zou raken als gevolg van het samengaan van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, zijn initiatieven ontplooid om het monument over te dragen aan de Stichting Oude Groninger Kerken. Deze overdracht is echter niet gerealiseerd.

Vervolgens is in overleg met de kerkbesturen besloten om de kerk over te dragen aan onze stichting. Daarbij hebben wij binnen de stichting gemeend ons voorlopig eerst te moeten concentreren op het behoud van het monument en te komen tot een nieuwe invulling van het gebruik er van. De overige activiteiten zijn vervolgens ondergebracht in een nieuwe stichting: Stichting Wildervan(c)k.

Nadat op 12 december 2007 ten overstaan van notaris H. Journée de formele overdracht van de toren, tot die datum eigendom van de burgerlijke gemeente Veendam, en het kerkgebouw met saamhorigheden van de voormalige Hervormde Kerk aan de Stichting Wildervanck-Wildervank had plaatsgevonden, is een periode afgesloten van technische overdracht en inventarisatie van wensen.

Wat de nieuwe invulling betreft gaan onze gedachten uit naar het beschikbaar stellen van het kerkgebouw voor huwelijken, uitvaarten, tentoonstellingen, kleine concerten, lezingen, presentaties, etc. Uiteraard dienen de hiervoor noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen. Ook dienen wij over een vast inkomen te beschikken, waarmee de vaste kosten kunnen worden gedekt.

Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die onze initiatieven willen steunen in de vorm van een jaarlijkse donatie. Uw steun stellen wij bijzonder op prijs.


Het bestuur van de Stichting Wildervanck - Wildervank,
zomer 2008

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank