Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Doelstelling

Statuten 20 maart 2008 - Artikel 2:

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. zich in te zetten voor het behoud van het in het dorp Wildervank aanwezige cultuurgoed, waaronder de monumentale oude kerk aan de Torenstraat 108 te Wildervank, welke kerk volgens de overlevering werd gebouwd door de echtgenote van de genoemde heer Adriaan Geerts Wildervanck, uit dankbaarheid niet te zijn gebeten door een slang op het toenmalige heideveld te Wildervank;
  2. het ten behoeve van belangstellenden verzamelen en beheren van:
   • informatie over de ontwikkelingen van het dorp Wildervank vanaf haar stichtingsdatum zestien juni zestienhonderd zeven en veertig;
   • informatie betreffende de afstammelingen van de stichter van het dorp Wildervank, de heer Adriaan Geerts Wildervanck.
   het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  1. het zo mogelijk verwerven van in het dorp Wildervank aanwezige cultuurgoederen teneinde deze voor het dorp te behouden, waaronder het verwerven van de voormelde monumentale oude kerk, het zich daarin bevindende monumentale orgel en ander toebehoren;
  2. het verwerven van fondsen voor de verwezenlijking van het gestelde doel en meer specifiek ook voor de kosten van beheer, instandhouding en/of restauratie van door de stichting verworven en te behouden cultuurgoederen, zoals de voormelde monumentale oude kerk en het zich daarin bevindende monumentale orgel en ander toebehoren;
  3. het beheren van verworven cultuurgoederen zoals hiervoor bedoeld, zoals het beheren van de voormelde monumentale oude kerk en het daarin (doen) organiseren/plaatsvinden van concerten, lezingen, (t)rouwplechtigheden en andere bijeenkomsten;
  4. het verwerven, archiveren, bewaren en beheren van de in lid 1 bedoelde informatie neergelegd in boeken, tijdschriften en andere geschriften, filmmateriaal, fotomateriaal en andere informatiedragers.
 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

* De volledige statuten zijn op aanvraag te verkrijgen bij het bestuur.

ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank