Home
Stichting Wildervanck - Wildervank
Margaretha Hardenberg
Cultuurcentrum
kleine
 concerten
presentaties
recepties
lezingen
tentoonstellingen
trouw en rouw
etc. etc.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Naam, RSIN, contactgegevens

NaamStichting Wildervanck - Wildervank
RSIN8166 48 530
PostadresRaadhuiskade 28, 9648 KB Wildervank
Internetadreswww.stichting-wildervanck.nl

Bestuurssamenstelling

Harry Hartsema, voorzitter; Reinier van der Kooi, secretaris; Coba van Damme-Klein, penningmeester;
Geert Pleszynski, Gezina Woltjes-Perdok, Klaas Regien en Menno van der Zee, bestuursleden.

Verkort beleidsplan

Het beleid van de Stichting Wildervanck - Wildervank is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 1. het zo mogelijk verwerven van in het dorp Wildervank aanwezige cultuurgoederen teneinde deze voor het dorp te behouden, waaronder het verwerven van de voormelde monumentale oude kerk, het zich daarin bevindende monumentale orgel en ander toebehoren;
 2. het verwerven van fondsen voor de verwezenlijking van het gestelde doel en meer specifiek ook voor de kosten van beheer, instandhouding en/of restauratie van door de stichting verworven en te behouden cultuurgoederen, zoals de voormelde monumentale oude kerk en het zich daarin bevindende monumentale orgel en ander toebehoren;
 3. het beheren van verworven cultuurgoederen zoals hiervoor bedoeld, zoals het beheren van de voormelde monumentale oude kerk en het daarin (doen) organiseren/plaatsvinden van concerten, lezingen, (t)rouwplechtigheden en andere bijeenkomsten;
 4. het verwerven, archiveren, bewaren en beheren van de in lid 1 bedoelde informatie neergelegd in boeken, tijdschriften en andere geschriften, filmmateriaal, fotomateriaal en andere informatiedragers.

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 1. zich in te zetten voor het behoud van het in het dorp Wildervank aanwezige cultuurgoed, waaronder de monumentale oude kerk aan de Torenstraat 108 te Wildervank, welke kerk volgens de overlevering werd gebouwd door de echtgenote van de genoemde heer Adriaan Geerts Wildervanck, uit dankbaarheid niet te zijn gebeten door een slang op het toenmalige heideveld te Wildervank;
 2. het ten behoeve van belangstellenden verzamelen en beheren van:
  • informatie over de ontwikkelingen van het dorp Wildervank vanaf haar stichtingsdatum zestien juni zestienhonderd zeven en veertig;
  • informatie betreffende de afstammelingen van de stichter van het dorp Wildervank, de heer Adriaan Geerts Wildervanck.
  het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteitenverslag

De activiteiten van de Stichting Wildervanck - Wildervank bestaan uit het hierboven onder doelstelling en verkort beleidsplan beschrevene.

Verkorte staat van baten en lasten over 2015/2014

Lasten Baten

Afschrijvingen 4.046,26 5.542,47 Ontvangen donaties 1.115,00 1.880,00
Inkopen Catering 5.073,57 5.951,15 Omzet Catering 12.434,40 15.334,80
Energiekosten 5.018,74 5.291,14 Verhuuropbrengst 1.285,00 3.850,00
Verzekering 5.021,66 4.876,24 Rentebaten 55,39 2.204,29
Onderhoud/kl. Aansch. 1.450,66 2.298,54 Entreegelden 1.860,00 1.078,50
Artiesten 1.173,50 1.158,50 Diverse Baten *1 6.630,13 11.222,61
Diverse Lasten 440,55 1.129,80
Exploitatieoverschot/tekort 9.322,36 32,57
Incidentele lasten *2 1.187,55

Totaal 23.412,49 35.570,20 Totaal 23.412,49 35.570,20

*1 Betreffen hier vooral ontvangen subsidies t.b.v. inventaris/materieel dat in enkele jaren weer wordt afgeschreven.
*2 Betreft renovatie CV-ketel
ANBI - K.v.K. 41015563
NL73 INGB 0660 3227 14
© 2008-2019 Stichting Wildervanck - Wildervank